Historie EU v datech


 • 9. května 1950 - Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman předložil návrh sjednocené Evropy, dnes známý jako Schumanova deklarace. Později se 9. květen slaví jako 'Den Evropy'.

 • 18. dubna 1951 - Na základě Schumanova plánu podepisuje šest zemí smlouvu o společné organizaci svého těžkého průmyslu – uhlí a oceli (Evropské společenství uhlí a oceli). Těmito šesti státy jsou Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí. Tato smlouva zvaná "Pařížská smlouva" vstoupila v platnost 23. července 1952 a trvala celých 50 letech (do 23. července 2002).

 • 25. března 1957 - Šest výše zmíněných zemí rozšiřuje spolupráci na další hospodářské oblasti - podepisují Římskou smlouvu, a založí tak Evropské hospodářské společenství (EHS), neboli "společný trh", jehož hlavní myšlenkou je zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice. Vzniká rovněž i Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom).

 • 1. ledna 1958 - Svoji činnost zahajuje Evropská investiční banka s ústředím v Lucemburku a taktéž vznikl Hospodářský a sociální výbor s centrálou v Bruselu.

 • 1. července 1968 - Šest evropských zemí odstraňuje vnitřní cla na dovážené zboží, a umožňuje tak poprvé mezi sebou volný přeshraniční obchod. Na zboží dovážené ze třetích zemí se ukládají jednotná cla. Vzniká největší světový obchodní prostor. Obchod mezi těmito šesti státy a mezi EU a ostatním světem rychle roste.

 • 24. dubna 1972 - Vytvořen tzv. mechanismus směnných kurzů (ERM) - jedná se o první krok k zavedení eura o 30 let později.

 • 1. ledna 1973 - Vstupem Dánska, Irska a Spojeného království do EU se ze šestky stává devítka.

 • 22. července 1975 - Byl zřízen Účetní dvůr a to na základě Smlouvy o finančním hospodaření Společenství. Za sídlo Účetního dvora bylo vybráno Lucembursko.

 • 7. – 10. června 1979 - Občané EU poprvé přímo volí členy Evropského parlamentu. Předtím byli tito členové delegováni vnitrostátními parlamenty.

 • 1. ledna 1981 - Do EU vstupuje Řecko - EU tak dosahuje počtu deseti členů.

 • 1. ledna 1986 - Španělsko a Portugalsko vstupují do EU, počet jejích členů se zvyšuje na 12.

 • 17. února 1986 - Ačkoli byla v roce 1968 zrušena vnitřní cla, obchod uvnitř EU neprobíhá bez překážek. Hlavními překážkami jsou rozdíly ve vnitrostátních předpisech. Jednotným evropským aktem z roku 1986 mají být tyto překážky v rámci rozsáhlého šestiletého programu odstraněny. Tímto aktem také získává větší váhu Evropský parlament a je posílena pravomoc EU v oblasti ochrany životního prostředí.

 • 15. června 1987 - EU zahajuje program "Erasmus", jenž podporuje studenty vysokých škol, kteří chtějí studovat až po dobu jednoho roku v jiné evropské zemi.

 • 7. února 1992 - V Maastrichtu je podepsána Smlouva o Evropské unii. Je to největší mezník v dějinách EU. Stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu i pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Název "Evropské společenství" je nyní podle smlouvy oficiálně nahrazeno názvem "Evropská unie".

 • 1. ledna 1995 - Do EU vstupuje Rakousko, Finsko a Švédsko. Jejích 15 členů nyní pokrývá téměř celou západní Evropu. V říjnu 1990 došlo ke sjednocení Německa a bývalé východní Německo se stalo součástí EU.

 • 26. března 1995 - V Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku a Španělsku – vstupuje v platnost Schengenská dohoda - cestující jakékoli státní příslušnosti tak mohou mezi těmito zeměmi cestovat bez pasových kontrol na hranicích.

 • 17. června 1997 - Podpis Amsterodamské smlouvy - vychází z Maastrichtské smlouvy stanoví plány na reformu orgánů EU, posílení váhy Evropy ve světě a zvýšení podpory zaměstnanosti a práv občanů.

 • 13. prosince 1997 - Zahájena přístupová jednání s deseti státy střední a východní Evropy: Bulharskem, Českou republikou, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. Zahrnuty jsou i středomořské ostrovy Kypr a Malta.

 • 1. ledna 2002 - Jsou zavedeny eurobankovky a euromince. Do oběhu je uvedeno více než 80 miliard mincí. Bankovky jsou pro všechny země stejné. Mince mají jednu společnou stranu, která udává hodnotu, zatímco druhá nese zvláštní národní emblém.

 • 1. května 2004 - Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Kypr, Malta, Slovensko a Slovinsko vstupují do EU.

 • 1. ledna 2007 - Dvě další země východní Evropy - Bulharsko a Rumunsko - vstupují do EU a počet členských států se tak zvyšuje na 27. Kandidáty na budoucí členství jsou také Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko.Více informací viz. hesla Evropská unie a Dějiny Evropské unie na Wikipedii, příp. sekce o historii na portálu europa.eu. Tyto zdroje zde byly rovněž použity jako prameny.